.....swyddi


Swyddi Cyfredol


Ysgrifennydd


Mae gennym gyfle am swydd Ysgrifennydd llawn amser i ymuno â'n tîm yn ein swyddfa ym Mhwllheli.

 

Fel aelod allweddol o'n tîm, chi fydd y pwynt cyswllt cyntaf i ymwelwyr â'r swyddfa ac ar gyfer pob galwad ffôn.

 

Bydd disgwyl i chi ddarparu gwasanaeth effeithlon a chyfeillgar a chefnogaeth weinyddol dyddiol i'n tîm.

 

Mae profiad blaenorol o weithio mewn amgylchedd swyddfa yn hanfodol.

 

Dylai'r ymgeisydd delfrydol feddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol a bod ag angerdd dros ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid o’r safon uchaf.

 

Dylech feddu â phrofiad blaenorol mewn:

 

 • Hyfedredd gyda MS Office
 • Defnyddio systemau ffôn, e-bost a chalendrau, a TEAMS
 • Paratoi gohebiaeth a dogfennau trwy deipio sain yn gywir ac i lefaredd digidol
 • Cyflymder teipio o leiaf 50 gpm gyda chywirdeb cyfradd uchel
 • Gallu blaenoriaethu a chyrraedd terfynau amser yn effeithiol
 • Gallu gweithio fel aelod o dîm
 • Sgiliau cyfathrebu, ysgrifenedig a llafar ardderchog
 • Ymagwedd cwrtais a phroffesiynol
 • Byddai'r gallu i siarad Cymraeg yn fanteisiol
 • Synnwyr cryf o ddisgresiwn

 

Rydym yn cynnig cyflog cystadleuol - yn ddibynnol ar brofiad

Hyfforddiant a Datblygu parhaus

Pensiwn y Cwmni

Parcio ar y safle

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 05/04/2024

 

Dyddiad dechrau disgwyliedig: 06/05/2024


 

Cyfreithiwr / Swyddog Gweithredol Cyfreithiol Llawn Amser / Rhan Amser


Lleoliad - Swyddfa Porthmadog, Y Bermo gyda opsiwn i weithio yn hyblyg

 

Cyfreithwyr Breese Gwyndaf yw un o brif gwmnïau gwasanaethau cyfreithiol o ansawdd yng Ngogledd Cymru a thu hwnt.

 

Mae'r cwmni'n dymuno penodi Cyfreithiwr cymwysedig sydd wedi ymrwymo i ddatblygu eu gyrfa yng nghyfraith cleientiaid preifat ac yn chwilio am gyfle i ymuno â'n thîm safonol a brwdfrydig. Byddai profiad blaenorol o weithio mewn practis stryd fawr a’r gallu i reoli llwyth gwaith yn fanteisiol.

 

Disgwylir i’r ymgeiswyr fod: 

 

 • yn hynod drefnus ac yn gallu gweithio ar eu liwt eu hunain
 • yn weithgar
 • yn frwdfrydig
 • yn meddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol a ffocws ar y cleient
 • yn ymroddedig ac yn frwdfrydig dros ddatblygu a marchnata busnes


Mae'r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn ddymunol ond nid yn hanfodol.

 

Rydym yn cynnig cyflog cystadleuol a buddion - yn ddibynnol ar brofiad. Cynigir ymrwymiad i hyfforddiant a datblygu yn barhaus

 

I wneud cais, cysylltwch â:


Bethan Williams

Rheolwr y Practis

60 Stryd Fawr

Porthmadog

Gwynedd

LL49 9LL

 

ebost bethane@bg-law.co.uk